Våra fokusområden enligt vårt långsiktiga program 2015-2025

 1. Trygghet och omtanke
  1. Vi verkar för att utbilda all personal i HBTQ-frågor under kommande mandatperiod
  2. Genom att använda ny teknik och samverka med regionen säkerställer vi vård och omsorg i hela komunen
  3. Kommunstyrelsen kommer att ha ett sammanträde i Gunnarsbyn och Harads vartannat år under nästa mandatperiod.
 2. Hälsa och miljö
  1. Daglig rörelse på schemat för alla elever i grundskolan
  2. Samverkan genom Ideellt Offentligt Partnerskap för att främja aktiviteter för äldre
  3. Riktade hälsofrämjande och sysselsättningsinsatser i socialt utsatta bostadsområden för sänkt ohälsotal
 3. Teknik och kommunikation
  1. Tillgång till alternativa lösningar för bredband för 100 % av kommunens invånare
  2. Utbyggnad av Boden Business Park för stärkt närvaro av teknikintensiva näringar
  3. Utökad kollektivtrafik under kvällar och helger i hela kommunen
 4. Besök och arrangemang
  1. Projektet Saga Kulturscen genomförs
  2. Ny ishall byggstartas eller renovering inleds
  3. Utökad samverkan med de lokala entreprenörerna, kulturutövarna och näringslivet kring besök, event och arrangemang.


Socialdemokraterna fick bifall för följande uppdrag i kommunens budget och strategisk plan 2019-2021 i juni 2018 och kommer att genomföra dem vid valvinst:

 • Friskvårdsbidrag

Att friskvårdsbidraget återinförs 2019 och att beloppet anpassas till 1500 kr per person/år.

 • Utveckla den kommunala demokratin – CEMR

Alla förtroendevalda i Bodens kommun får en utbildning om CEMR jämställdhetsdeklarationens innehåll i början av 2019, i synnerhet alla aspekter som gäller deklarationens innebörd för politiska församlingar och alla diskrimineringsgrunder. Detta som basis för framtida uppdrag under mandatperioden.

 • Nya servicepunkter

Uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta servicepunkter i Unbyn samt ytterligare ett ställe under nästa mandatperiod.

 • IT-infrastruktur

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för att hela kommunen ska ha tillgång till bredband senast i slutet av nästa mandatperiod.

 • Generella förutsättningar för intraprenader

Generella förutsättningar för intraprenader ska arbetas fram av kommunledningsförvaltningen för att slutligen fastställas av kommunfullmäktige i november 2018.

 • Äldreboenden och trygghetsboenden på landsbygden

Med utgångspunkt i översiktsplanen och de utpekade primära kärnområdena samt beaktat behov av fler äldreboendeplatser, arbetsställen och bostäder på landsbygden samt kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden ”Plan för framtida behov av omsorgsplatser” (avrapportering augusti 2018), uppdras till socialnämnden att utreda förutsättningarna för äldreboenden i Gunnarsbyområdet och övriga områden utanför tätorten. Utredningen ska även undersöka möjligheten av en kombination med trygghetboenden. Uppdraget redovisas senast 31 maj 2019.

 • Särskilt boende och trygghetsboende i Sävast

Med utgångspunkt i arbetet med den fördjupade översiktsplanen och de utpekade primära kärnområdena samt kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden ”Plan för framtida behov av omsorgsplatser (avrapportering augusti 2018), uppdras till socialnämnden att utreda förutsättningarna för ett särskilt boende respektive trygghetsboende i Sävast. Redovisning i samband med återrapportering av arbetet med fördjupade översiktsplanen i slutet av 2018.


Socialdemokraternas biföll följande uppdrag i kommunens budget och strategisk plan 2019-2021 i juni 2018 och kommer att stödja dem vid valvinst:

 • Tjänster för personer med funktionsnedsättning  (fet stil = våra bifallna ändringar)

Ks-arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter till och former för att inrätta tjänster i kommunens ordinarie verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Upphandlingsenheten ges uppdraget att utreda i vilka av kommunens upphandlingar skallkrav kan tas med. Uppdraget återrapporteras senast juni 2019.

 • Agenda 2030

Ks-kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur Bodens kommun skulle kunna realisera intentionerna i Agenda 2030, samt ta fram förslag på hur det arbetet kan organiseras. Uppdraget ska återrapporteras senast december 2019.

 • Ökad användning av cykel

Ks-kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att främja en ökad användning av cykel i Boden. Uppdraget ska återrapporteras senast 31 maj 2019.

 • Differentierad skolstart

Utbildningsnämnden och ks tekniska förvaltning får i uppdrag att i samverkan utreda möjligheter och konsekvenser av att införa differentierad skolstart i syfte att effektivisera nyttjandet av lokaltrafiken. Uppdraget

 • Värdegrund  (fet stil: våra bifallna ändringar)

Ks-kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med de övriga förvaltningarna utveckla värdegrunden så att denna blir det stöd i ledning och styrning av verksamheterna som krävs för att möta framtidens utmaningar och den dagliga verksamheten. Det innebär att utveckla gemensamma värden som ger vägledning vid planering och beslut samt i dialogen med kommunens medborgare. Uppdraget återrapporteras till kommunfullmäktige i december 2019


Uppdrag till strategiska planen som kommunfullmäktige antingen avslog eller hänsköt till nästa mandatperiod. Dessa verkar vi för vid valvinst.

Nordpoolens organisatoriska förutsättningar

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda Nordpoolens organisatoriska förutsättningar och behov. Syftet är att styr- och ledningsmässigt stärka och förtydliga förutsättningarna för verksamheten att utvecklas både som besöksanläggning och kommunalt badhus. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast mars 2019.

Utveckla den kommunala demokratin – Kommunfullmäktige

SKL:s utbildning ”En utvecklingsdag för fullmäktige – uppdrag och samspel” hålls för alla ledamöter och ersättare i KF föra första KF-sammanträde 2019. Detta som basis för framtida uppdrag under mandatperioden i syftet av att vitalisera fullmäktiges roll som högsta beslutsfattande organ – ”beredande, beslutande eller enbart legitimerande?”

Utveckla den kommunala demokratin – Styrkedja och olika uppdrag

Alla förtroendevalda i Bodens kommun ska få möjlighet att delta i en utbildning i flera delar i syftet av att kvalitetssäkra det politiska planerings- och förankringsarbete. Detta som basis för framtida uppdrag under mandatperioden.

Utveckla den kommunala demokratin – Vänortskommitén

Kommunfullmäktiges presidium får ett formellt uppdrag att återinrätta vänortskommitén.