Robert Andersson, Anna-Karin Nylund, Håkan Berg och Ann-Charlotte Kassberg

Välfärden

Sverige ska vara ett unikt välfärdsland i världen! Vi är övertygade om välfärdens och jämlikhetens betydelse för sammanhållningen i vårt samhälle, det så kallade samhällskontraktet. Därför går välfärdens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet före skattesänkningar för oss. Skattemedlen ska gå till välfärd, inte till vinster. Samhället ska vara starkt när människan är som svagast.

Eva Westlund, Robert Lejon, Evelina Harr och Peter Strand

I Bodens kommun ska vi vara 30 000 invånare senast år 2025. Därför ordnar vi fler äldreboendeplatser och fler platser i skola och förskola. För att trygga kompetensförsörjningen prioriterar vi löneutveckling och arbetsförhållanden för nyckelgrupper bland personalen, samtidigt som vi arbetar för ett gott ledarskap och utbildning inom de områden där de största behoven finns. Vi är beredda att starta egna utbildningar där så erfordras. Vi är även beredda att göra särskilda insatser för att bistå de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed även i samhället. Grundläggande för denna strategi är en god tillgång på bostäder i olika former som tillgodoser invånarnas behov och förutsättningar. För att motverka socialt utanförskap, skall förebyggande och stödjande insatser riktas mot familjer, skola, förskola och ungdomsgårdar där barn och ungdomar från olika socioekonomiska bakgrunder kan umgås och träffas i det dagliga umgänget.

Vi har lyckats när vi ständigt lockar och behåller kompetent personal till hela Bodens kommun för att verksamheten håller hög kvalitet och levererar bra resultat.

Lars Nilsson, Lena Goldkuhl, Glenn Blom och Anna-Karin Aaro

Tryggheten

Sverige ska vara ett tryggt land där vi håller ihop! Därför är vår kamp mot brotten kompromisslös. Sverige ska bli tryggare med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop.

Inom Bodens kommun bygger vi nätverk som stärker samverkan mellan olika delar av samhället. Genom den kommunala organisationen samverkar vi med rättsväsendet, försvar, föreningsliv, näringsliv och trossamfund. Genom samverkan skapar vi insikter i vad som sker och varför. Vi arbetar inte bara mot kriminaliteten, utan även mot dess strukturella orsaker. Genom förebyggande och stödjande insatser skapar vi möjligheter till goda val. Tillsammans arbetar vi för att stärka den sociala hållbarheten genom att främja goda exempel och modiga initiativ.

Vi har lyckats när medborgarna i Bodens kommun känner sig trygga, oavsett ålder eller kön.

Vi har lyckats när allt färre hamnar i det sociala utanförskap som bidrar till drogmissbruk, kriminalitet eller extremism.

Vi har lyckats när alla som är bosatta i Sverige deltar i det svenska samhället på samma villkor som alla andra medborgare, med samma skyldigheter och rättigheter, oavsett ursprung.

Jobben

Sverige ska vara ett land där alla som har möjlighet jobbar! Därför satsar vi på ett brett utbud av utbildningar via grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi satsar på ett hållbart arbetsliv med inslag av sociala företag och vi förutsätter att alla som kan jobbar och bidrar.

Inom Bodens kommun utvecklar vi nya former för att samordna resurser kring de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Dit hör ungdomar med kort utbildning, dit hör människor med funktionsnedsättningar och dit hör även många av våra nya svenskar. Det är en stor uppgift som ligger framför oss. Samtidigt utgör dessa människor en viktig del av lösningen på behoven inom framtidens arbetsmarknad.

Inom Bodens kommun bygger vi förutsättningarna för framtidens tillväxtområden. Genom att fokusera på utveckling inom miljösektorn, energikrävande näringar, hästnäringen, turismen samt de digitala och kreativa näringarna gör vi Bodens kommun attraktiv för investeringar och kunskapsbyggande. För att få en ökad inflyttning av barnfamiljer och en yngre befolkning krävs att det finns intressanta arbeten/arbetsplatser i vår kommun. Ett spännande område som bör utvecklas vidare är Boden Business Park där det finns stora möjligheter till fortsatt expansion, med fler kreativa näringar inom kultur, medier, näringsliv och turism, kompletterad med möjlighet till utbildningssatsningar inom dessa områden. Satsningen på nya näringar står inte i konflikt med att stödja vidareutveckling av befintligt näringsliv och offentliga verksamheter. Tvärtom är ett starkt lokalt näringsliv av central betydelse för arbetsmarknad, investeringar och ekonomisk tillväxt. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka förutsättningarna för vårt näringsliv så att det kan utvecklas och skapa mer jobb och tillväxt. Även statliga institutioner som försvaret och Migrationsverket är av stor betydelse både för samhällslivet och näringslivet.

Vi har lyckats när antalet jobb ökar i takt med folkmängden.

Vi har lyckats när arbetslösheten sjunker under riksnivå.

Vi har lyckats när vi till vår kommun attraherar nya etableringar som ser alla möjligheter här, samtidigt som de bidrar till den fortsatta utvecklingen med jobb och tillväxt

Läs mer om hur vi tänker: frågor vi driver under perioden 2018-2022 (uppdateras regelbundet)