Bodens ArbeTAREkommun

Kyrkoval 2021

Socialdemokraternas program för Bodens Pastorat 
  • Vi vill arbeta för en "kyrka i tiden" öppen och välkomnande folkkyrka 

  • Vi vill se en kyrklig närvaro i hela pastoratet, med ett rikt och inkluderande gudstjänstliv 

  • Vi vill se ett ideellt engagemang i kyrkans verksamheter • Vi vill se pastoratets församlingar som mötesplatser för samtal om tro och liv 

  • Vi vill utveckla det diakonala arbetet ute i pastoratets glesbygd 

  • Vi vill tillsammans med anställda och fackliga organisationer arbeta för en jämställd kyrka där kompetens och fallenhet är det avgörande, inte kön 

  • Vi vill främja en kompetensutveckling där anställda tillsammans med förtroendevalda och församlingsbor verkar för gudstjänst, diakoni, undervisning och mission 

  • I enlighet med barnkonventionen vill vi verka för att barnens rätt till andlig utveckling skall garanteras. All verksamhet för barn och unga skall vara gratis 

  • Vi vill stötta pastoratets arbete för kultur och musik 

  • Vi vill vårda och värna vårt gemensamma kulturarv 

  • Vi vill genom ett engagerat miljöarbete arbeta för ett hållbart samhälle